Aspecte legale

Adunarea Generală este organul suprem de conducere al Asociaţiei Cluster mAgro.

  • Adunarea Generală se întrunește în sesiune ordinară o dată pe an, în primul trimestru al anului sau în sesiune extraordinară ori de câte ori trebuie rezolvate probleme importante.
  • Adunarea Generală este valabil constituită dacă sunt prezenți cel puțin jumătate plus unu din totalul membrilor prevăzuți în actul de constituire iar Hotărârile Adunării Generale se iau cu votul a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți.
  • Atributii:

a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale Asociației;

b) alegerea /revocare membrilor Consiliului Director, pentru un mandat de 3 ani şi repectiv a Cenzorului, acceptarea rapoartelor acestuia și ale Consiliului Director;

c) înfiinţarea de filiale;

d) aprobarea bugetului de venituri și de cheltuieli și al bilanțului contabil, descărcarea de gestiune

e) modificarea Actului Constitutiv și a Statutului;

Consiliul Director

Consiliul Director este organul executiv al Asociației și este mecanismul de conducere executiva fiind format din Președinte,Vicepreședinte și Secretar, pentru un mandat de 3 ani, care sunt numiți de către membrii fondatori.

Consiliul Director va fi convocat în ședințe ordinare cel puțin o dată pe pe trimestru

Atribuții:

– Autorizează orice reprezentant al Asociației să încheie și să execute orice contract, în numele și pe seama Asociației.

– Elaboreaza regulamentul intern de funcţionare.

– Asigura conducerea asociație intre Adunările Generale.

– Dispune Aprobarea cererilor de aderare a membrilor, suspendarea sau excluderea din calitatea de membru a acelor persoane care sunt susceptibile, prin acțiuni care lezează interesele Asociației.

– Stabilește valoarea și termenele de plată a taxelor de înscriere, a cotizațiilor precum și alte prestații în sarcina asociațiilor.

 

Președintele Asociației

Președintele Consiliului Director este și Președintele Asociației. Acesta este ales de Adunarea Generala pentru un mandat de 3 ani.

Atributii:

  • Conduce activitatea și lucrările Consiliului Director;
  • Prezidează ședințele Adunării Generale și ale Consiliului Director;
  • Asigura conducerea curenta a Asociaţiei;
  • Reprezinta Asociația în raporturile cu terții.
  • Semnează actele și documentele adoptate de organele Asociației;
  • Urmărește și asigura aducerea la îndeplinire a hotărârilor, documentelor și măsurilor stabilite de Consiliul Director;
  • Acționează în conformitate cu strategia și politica propusa de Consiliul Director și aprobata de Adunarea Generală.

 

Membri

Asociația cuprinde categoriile de membri aici mentionate. Persoanele care doresc să devină membrii trebuie să facă o cerere de adeziune în acest sens, care se aproba de Consiliul Director.

Membrii de onoare / cu titlu de excelenta:

Personalități ale vieții sociale, economice, culturale, științifice, din țară sau străinătate cu o contribuție deosebită în activitatea de realizare a obiectivelor asociației

Membri activi:

Membrii activi sunt persoanele, sau orice alte entități cu sau fără personalitate juridica, care aderă la asociație ulterior constituirii acesteia și participă activ la realizarea scopului și obiectivelor ei

Membrii susținători:

Membri susținători sunt persoanele fizice sau juridice, sau orice alte entități cu sau fără personalitate juridica, care au calitatea de membru dar care nu se implica activ în activitatea asociației.

 Membrii fondatori:

Persoane care au semnat actele constitutive ale asociației și au implicit calitatea de membrii cu drepturi depline. Aceasta categorie de membrii are drept de vot asupra întregii activități a asociației.

 

Act Constitutiv

Actul Constitutiv

Statut mAgro

Certificat de inregistrare mAgro

Incheiere civila

EnglishRomania